ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ “ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ  “ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ”
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  นายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี” ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีและแนวทางการให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ