ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ ในโครงการ "คิดก่อนใช้ ประหยัดพลังงาน"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ ในโครงการ "คิดก่อนใช้ ประหยัดพลังงาน"
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางณัชธารนันท์  ชุมประศาล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในโครงการ “คิดก่อนใช้ ประหยัดพลังงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานและปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรของศาลปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผลต่อไป