ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี Pattani Juvenile and Family Court - Thailand

ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดโครงการ“ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

ศาลเยาวชนฯปัตตานี จัดโครงการ“ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”
        เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์  สมานเดชา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”  ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาการดำเนินงานระหว่างกันและแก้ไขปัญหาข้อข้องที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายประคอง  เตกฉัตร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อำนาจและหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว”  ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสะบารัง ๒ โรงแรมซี เอส ปัตตานี