ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดปัตตานีให้มีประสิทธิภาพ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการสัมมนาเรื่อง  “การพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดปัตตานีให้มีประสิทธิภาพ”
เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2560  นายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดปัตตานีให้มีประสิทธิภาพ” และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี”  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยระหว่างศาลกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาลยุติธรรมกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้ง โดยมีคณะกรรมการอิสลามในจังหวัดปัตตานี บุคลากรจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานีและบุคลากรของศาลดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี