ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ ?ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชน?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ ?ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชน?
       เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี   เป็นประธานเปิดโครงการ “โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน”  ณ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา  และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวฯ, กฎหมายอาญาที่เยาวชนควรรู้ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ” และมีนายทวี  หลีเยาว์ ดะโต๊ะยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายอิสลามสำหรับชาวมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้” พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบปัญหาประกอบการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี ไม่กระทำความผิดและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น