ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ ?ฝึกอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันสาธารณภัย?

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ    ?ฝึกอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันสาธารณภัย?
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายเสกสรร  ชาญวิธะเสนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย โดยวิทยากรจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปัตตานี มีการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเผชิญเหตุเพลิงไหม้และเคลื่อนย้ายบุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของศาลได้รับความรู้ด้านป้องกันสาธารณภัยและการระงับอัคคีภัย เพื่อบรรเทาความเสียหายอันอาจจะเกิดในเบื้องต้น โดยมีผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้