ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
คู่มือ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 1. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(หน้า)
 2. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว(หลัง)
 3. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษามลายู(หน้า)
 4. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษามลายู(หลัง)
 5. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษาอังกฤษ(หน้า)
 6. การปล่อยตัวชั่วคราวภาษาอังกฤษ(หลัง)
 7. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (หน้า)
 8. การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (หลัง)
 9. อัตราประกันผู้ต้องหา/จำเลย (หน้า)
 10. อัตราประกันผู้ต้องหา/จำเลย (หลัง)
 11. การบังคับคดีผู้ประกัน (หน้า)
 12. การบังคับคดีผู้ประกัน (หลัง)
 13. ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชน (หน้า)
 14. ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชน (หลัง)
 15. การยื่นคำร้องจดทะเบียนรับรองบุตร (หน้า)
 16. การยื่นคำร้องจดทะเบียนรับรองบุตร (หลัง)
 17. การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (หน้า)
 18. การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (หลัง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  นายนฤพนธ์  ถิระวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว “ครอบครัวสัมพันธ์ในครอบครัว” รุ่นที่ ๑  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เพื่อให้บิดา มารดาของเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด ไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีก..
อ่านข่าว